Skip to main content

Forretningsbetingelser

 

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Dansk Hovbeskærer Skole og Dorte Rickert.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Dansk Hovbeskærer Skole v/Dorte Rickert

CVR nr. 34833850

c/o Dorte Rickert

Ågårdsvej 24, 9640 Farsø.

Mail: mail@danskhovbeskaererskole.dk

Udbud af gratis sessioner

Ved tilbud af gratis samtaler/sessioner med en Dansk Hovbeskærer Skole business mentor, kan der bookes 1 samtale per person. Når tilbuddet om gratis session/samtale er afviklet, kan der fremover ikke gøres brug af lignende tilbud for samme person.

Fortrolighed

Dansk Hovbeskærer Skole behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Dansk Hovbeskærer Skole i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dansk Hovbeskærer Skole, deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Dansk Hovbeskærer Skole videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Dansk Hovbeskærer Skole. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Dansk Hovbeskærer Skole, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) momsfri.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater. 1. Rate betales inden forløbets opstart og fortløbende over maksimum 12 måneder. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Dansk Hovbeskærer Skole, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Dansk Hovbeskærer Skole, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatnings coaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatnings coaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Rettigheder

Dansk Hovbeskærer Skole har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoring forløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Dansk Hovbeskærer Skoles ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Et forløb hos Dansk Hovbeskærer Skole giver dig retten til at arbejde som Certificeret Hovbeskærer, under Dansk Hovbeskærer Skoles navn efter bestået praktisk og teoretisk eksamen.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Dorte Rickert og virksomheden Dansk Hovbeskærer Skole måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr momsfrit. Dansk Hovbeskærer Skole og Dorte Rickert skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvaret og uanset, om Dorte Rickert har handlet simpelt uagtsomt.

Vilkår

Du skal udføre 200 godkendte beskæringer inden du kan gå til den praktiske eksamen. Du skal have bestået den teoretiske eksamen, inden du kan gå til den praktiske eksamen. Du skal have læst og have forstået det fremsendte undervisningsmateriale for at kunne gå til den teoretiske eksamen. Ligeledes skal du have udfyldt alle fremsendte quiz, returneret dem til underviseren, og have dem godkendt af din underviser, inden at du kan gå til den teoretiske eksamen. Du skal have gennemført 4 live-weekender inden du kan gå til den praktiske eksamen. Du skal have en erhvervs forsikring, inden du kan begynde at beskære kunde heste. Du har ansvar for egen læring. Du skal være åben og modtagelig for de krav der bliver stillet til dig under uddannelsen.

Jeg, Dorte Rickert kan til enhver tid ændre på uddannelses strukturen finder jeg det nødvendigt.

Ændring af forretningsbetingelser

Dorte Rickert har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aalborg.

© 2023  Dansk Hovbeskærer Skole v/Dorte Rickert. Alle rettigheder forbeholdes.

Dansk Hovbeskærer Skole, Ågårdsvej 24, 9640 Farsø cvr. 34833850